Kontakt oss   

Vektskål

Et åpent blikk
en varm hånd
et vennlig smil
og gode ord

kan veie opp
for endel
tung bagasje

Anne Kristine Bergem

Betingelser


Innledning


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelsene. Kjøp over internett mellom selskaper reguleres hovedsakelig av avtaleloven, kjøpsloven, markedsføringsloven og ehandelsloven, Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av billetter til arrangement, kursavgifter, måltider og overnatting mellom næringsdrivende.

2. Partene
Selger er Arrangementsupport AS ref. PMU 2022, Nedre Båstad vei 48, 1387 Asker, cfaye@a-support.no, 92833193, 992 852 607, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som blir sendt inn ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for arrangementet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for arrangementet før arrangementstart da dette må være på plass for å få delta på kurs og for å motta relevant kursmateriell.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet senest samme dag som kurset gjennomføres.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved start av fakturering. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Unntak ved sen påmelding da faktura må være betalt før kursstart.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen har ankommet hotellet/kurset.

7. Angrerett
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

8. Forsinkelse og manglende levering
Dersom kurset som kjøper er påmeldt blir avlyst fra selger sin side skal dette opplyses om innen godt tid. Ved eventuell avlysning av kurs fra arrangørens side, gis det tilbud om annet kurs i PMU-uken. Ønskes ikke annet kurs, refunderes innbetalt beløp i sin helhet

9. Avbestillingsbetingelser
Avbestilling frem til 15. september faktureres med kr. 550,– i administrasjonsomkostninger.
Avbestilling fra 15. september frem til og med 10. oktober: Ingen refusjon av kursavgiften. Avbestilling etter 10. oktober: Ingen refusjon av noen bestilte produkter (som kursavgift, måltider, overnatting, osv.)
Avbestillingsbetingelsene gjelder uansett årsak; generell avbestilling, manglende fremmøte,
sykdom, eller andre årsaker. Sjekk derfor om din personlige reiseforsikring også gjelder denne type utgifter. Alternativet er å tegne egen forsikring hos ditt forsikringsselskap som dekker slik avbestilling. Ved sykdom kan refusjon søkes ditt forsikringsselskap mot legeerklæring.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren nekte kjøper inngang på kurs og/eller nekte utstedelse av kursbevis.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

12. Konfliktløsning
Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende.